Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 15. märts 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5


Koosoleku aeg: 15.03.2017
Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass
Osalejad: tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Kai Tajur
PÄEVAKORD:
1.    Arutati lähiaja tegevuskava seoses Südamenädalaga. Otsustati:
·         Siduda Südamenädala plakatikonkurss Rohelise Kooli teemadega.
·         Plakatikonkurss viia läbi 3 vanuserühmas, konkursi juhendi ja teemad töötab välja Kai Tajur koostöös aineõpetajate ja Eerik Sven Puudistiga.
·         Pakuti välja, millistes ainetundides saaks plakateid valmistada – bioloogia, kunst, inimeseõpetus, keemia, loodusõpetus. Läbirääkimisi vastava aine õpetajatega hakkavad pidama Eerik Sven Puudist ja Kai Tajur.
2.    Taara kogumise kastide korrastamine.
·         Otsustati parandada ja ümber kujundada aegunud tekstiga taara kogumise kastid.
·         Värvid toob ja kujundustöö teeb Mena-Nelly Nurk koos Geidy Juusiga.
3.    Osalemine Teeme ära! Kampaanias.
·         Otsustati julgustada õpilasi osalema selles kampaanias.
·         Kasutada ära koridorides asuvate monitoride võimalusi, leida huvitavaid fakte selle kogu maailma haarava kampaania kohta.
4.    Arutati ka tuleviku tegevuskava. Otsustati:
·         Kujundada järgmiseks õppeaastaks paberi kogumiseks eraldi kastid. Kaste saame raamatukogust. Nende kujundamine jääb õpilaste ülesandeks.
·         Tutvustada 7.-9. kl õpilastele õiglast kaubandust. Tellida neile vastav loeng.
5.    Järgmine koosolek toimub peale Südamenädalat.


Protokollija:  ………………………………neljapäev, 9. märts 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4


Koosoleku aeg: 09.03.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: TN esimees Kai Tajur, õpilased Jaako Puudist, Regina Kirillova, Katre Roomets, Kiara Rumask, Mena-Nelly Nurk, Geidy Juus, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist, direktor Mehis Pever
Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist
PÄEVAKORD:
1.    Läbi viidud küsitluse analüüs.
Eerik tutvustas veebruari lõpus läbi viidud küsitluse tulemusi ja tõi välja vajakajäämised nii meid ümbritsevas keskkonnas kui ka meie teadmistes.
·         Koolis on vähe infot keskkonnahoiu kohta
·         Ei teata, mis on elurikkus ja mahetoodang
·         Kliimamuutuste põhjustajaid tuntakse vähe
·         Kooli õuealal ei ole võimalik õuesõppe tunde läbi viia – vaja oleks pinke ja varjualust
·         Kogumiskastid on jäänud märkamata
·         Õiglast kaubandust tuleb rohkem tutvustada
·         Merest ja sellega seonduvast teatakse vähe
·         Rattaid ei julgeta koolihoovi parkida, sest pole turvalist hoiukohta
·         Kiusamist (mis iganes põhjustel) tuleb vältida
·         Koridorides võiksid olla pingid
·         Rohkem sooviti keskkonnateemalisi loenguid

2.    Mis saab edasi?
·         Eerik tutvustab küsitluse tulemusi õpetajate üldkoosolekul 21. märtsil kell 8.00
·         Järgmine töörühma koosolek toimub nädala pärast – 15. märtsil kell 11.30
·         Koosolekul esitab iga töörühma liige oma ettepanekud, kuidas olukorda parandada. Neist pannakse kokku RK tegevuskava kuni käesoleva aasta lõpuni.Protokollija: Carina Bitšikov …………………………………………